مورخ:[1393-10-22 20:05:01]
»حسن فاتحی:
»زین وسط نطق علی آقای ما / داد مجلس! می برد تا آسمان

منطق حق را به ضرب مشتها/مردمانی می نماید خون فشان
حصر،زندانی بدون منطق است /ازبگمها شد ستم برغائبان

زین وسط نطق علی آقای ما / داد مجلس! می برد تا آسمان

آگاه سازی

تقدیم به علی مطهری فرزند برومند ملت ومدرس زمان

داستان فتنه داغ است وروان
تندروها می دواند اسب آن
یک طرف همواره زشت است وفلان
اصل کاریها نموده رخ نهان
مهملات یک طرف دراوج خود
سوی دیگرقفلها برروح وجان
زین وسط نطق علی آقای ما
داد مجلس! می برد تا آسمان
منطق حق را به ضرب مشتها
مردمانی می نماید خون فشان
حصر،زندانی بدون منطق است
ازبگمها شد ستم برغائبان
گرهدف عدل است وانصاف وخدا
هردو سوی فتنه می باید چنان
ورنباشد دادگاهی پیش رو
حصرباید بشکند،ظلم است هان!
ریشه فتنه اگر بیگانه بود
ازمنیتها تقابل شد عیان
گفتمان دین ما ،منطق گراست
میرود امیدها گردد خزان
در  دی 89 این مردمان
مهرباطل زد به پنداربدان
نیت مردم به وحدت بودوبس
باتفرق یوم شیطان باشدآن
گوئیا بهرام  دیگر السلطنه*
برمدرس می زند سیلی گران
گرتدین مسلکی بودآن زمان
بیشترهم گشته این خیره سران
ازتغافل یا تجاهل بازهم
راه باطل می رود ضرغامیان!
این سرافرازی که یکسویه کنون
فتنه دیگر نموده درمظان
خودحکایت می کند ازصدگمان
گوئیا پایان ندارد غون وغان
فاتحی چون قطره ازدریای خلق
مات وحیران شد دراین عهد وزمان
توبه فرمایان چرا امروزهم
جهل وغفلت پیشه کرده همچنان؟

پاورقی :مراد ازبهرام دیگرالسلطنه اشاره به حسین بهرامی (احیاء السلطنه) که به
تحریک تدین سیلی محکمی بر گونه مدرس زده بود.
حسن فاتحی